Hovedbilde Hovedbilde

Frå undring til begeistring

Frå undring til begeistring

Tingvoll Økopark er eit jordnært opplevingssenter med blikket mot framtida. Fokusområda våre er berekraftig utvikling innan økologisk landbruk, fornybar energi og dyrevelferd.

Gjennom ulike attraksjonar og aktivitetar kan du ta del i denne kunnskapen. I nabolaget vårt finn du over 40 forskarar og fagfolk som arbeider med å finna gode løysingar i landbruket og for forvaltinga av naturen rundt oss. Velkommen til inspirerande og lærerike opplevingar i Økoparken!

Tingvoll Okopark 2

I skulane sin sommarferie held vi ope så å seia alle dagar, med aktivitetar for heile familien, Stjernehagen er open og dyra flyttar inn. Kafé med kortreist og økologisk meny.

Om hausten og vinteren tek vi imot besøk av mange ulike grupper til formdlingsopplegg, møte og andre arrangement. Kaféen er open i samband med ulike arrangement og aktivitetar.

Vil din skuleklasse, arbeidsplass eller foreining besøka oss? Ta kontakt for eit tilbod!

Tingvoll Okopark 1

Økologisk landbruk

Dyrevelferd

Fornybar energi

Kva kan du oppleva i Økoparken

Observasjonsbikuben

Observasjonsbikuben

Bli med heilt inn til biene i den nye observasjonsbikuben! Her kan du besøka ein ekte bikube utan å forstyrra biene. I det sekskanta huset er lyset slik at biene ikkje merkar det. I glaskuben inne i huset er biene i full aktivitet og flyg inn og ut gjennom låveveggen som dei sjølve vil, nett som i ein vanleg kube. Du kan observera biene gjennom glaset frå alle kantar – også nedanfrå, om du tør!

På ein skjerm på utsida kan du gå tettare på ved å velja ulike vinklar. I ein titteboks kan du erfara korleis biene ser blomstrar – det er nemleg ikkje heilt på same måten som slik vi ser dei…

Reisenijorda

Reisen i jorda

Oppdag meitemarkens rike! Gjennom fem etasjar blir du teken med frå mikroorganismane og nedbrytarane djupt inne i jorda til plantane og insekta på toppen. Utstillinga er den første attraksjonen i Økoparken og ein viktig kjerne i formidlinga vår. Her får du innsikt i alt det som rører seg under skoen din, og korleis samarbeidet og dramatikken djupt nede i jorda skapar livsgrunnlaget som vi alle er avhengige av.

Stjernehagen

Sjernehagen

Stjernehagen er vår økologisk godkjende demonstrasjonshage som har vore brukt i formidling i ei årrekke, mellom anna som skulehage. Hagen blir drifta av NORSØK. På besøk i Økoparken kan du utforska hagen gjennom Sommarfuglløypa. Oppdag alt som finst i Stjernehagen og lær om FNs berekraftsmål for naturmangfald.

Energilaben

Energilaben

I Energilaben i Sol & bioenergisenteret kan du læra om kva som lagar energi, besøka utstillinga om el-tryggleik og prøva sjølv i ulike stasjonar. Nytt i år er ei eiga avdeling om energiproduksjon i Møre og Romsdal. Kvar dag gjennom sommaren gjer vi dagens eksperiment.

Fuglekikkeskjulet

Fuglekikkeskjulet

Besøk Fuglekikkeskjulet, ein liten rusletur i ytre del av området vårt. Her kan du nyta ei roleg stund og speida etter fugl med kikkerten som er til låns. På vegen bort finn du ein natursti med postar som du finn svar på inne i skjulet. Du kan trykkja på ulike fuglar for å høyra kva lyd dei lagar. Dei flotte fotografia er tekne av fotograf Jan Rabben.

Fuglekikkeskjulet er ei gåve frå Tingvoll gards venner med støtte frå Sparebankstiftelsen.

Denmagiskejorda

Den magiske jorda

Den beste hage- og dyrkingsjorda lagar du sjølv! Lær om ulike komposteringsmetodar i praksis. Vi har mange stasjonar på området. Kva kan ein ha i komposten, og korleis brukar ein jorda?

Gjennom året tilbyd vi fleire kurs i kompostering i samarbeid med NORSØK, der du kan læra meir.

Besøk oss i parken

Opningstider

I vinterhalvåret har vi arrangementsbaserte opningstider og det er mogleg å leiga lokala våre til møte og arrangement, med eller utan servering.

Tysdag – fredag kl. 10-16
Laurdag – sundag kl. 11-17

Berekraftsenteret

Berekraftsenter for arealforvalting og naturmangfald starta opp i 2021 og er førebels eit treårig prosjekt med fokus på arealforvalting og naturmangfald.

Målet er å bli ei varig satsing og utviding av tilbodet i Tingvoll Økopark. Partnarane i satsinga er Miljøfaglig utreding, NIBIO og NORSØK. Satsinga er finansiert av Mr fylke, SBM og NEAS.

Berekraftsenteret koordinerer eit arbeid med å utvikla indikatorar til FN sitt indikatorsett. Vi jobbar med å laga ein Levande lab på Tingvoll gard - her kan vi testa ut og visa fram gode tiltak for berekraftig bruk av areal og fremjing av naturmangfald. Løfte er ein arena for formidling, kunnskapsutveksling og samhandling.

Løfte

Ta kontakt med oss

Ansatte

 • Sjølvi Unn C Fyllingsnes
  • Unn C. Fyllingsnes
  • Dagleg leiar
  • unn@okoparken.no
  • +47 979 71 211
 • IMG 6704
  • Tonje Liverød
  • Berekraftsenteret
  • tonje.liverod@okoparken.no
  • +47 975 49 599

Generell informasjon

Lurar du på noko?

Er du interessert i å lesa om forskingsresultat og finna gode råd til økologisk hage og jordbruk? Besøk agropub.no

Ønskjer du tips og råd innan økologisk landbruk? Kontakt Norsk Landbruksrådgivning på nlr.no

Lurar du på Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK) eller Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) arbeider med om dagen? Sjå norsok.no eller nibio.no

Finn fram